Disclaimer

Ik besteed de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website.
Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen.
Ik wijs iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.
Ik behoud me het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website
Ik garandeer niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Ik ben niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker.
Ik aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
Ik behoud me het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij mij of mijn licentiegevers.
Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van mij.

Virussen
Ik garandeer niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy verklaring
U kunt onze website bezoeken zonder mij mee te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. In sommige gevallen zal ik informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen.
De op deze wijze verzamelde gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien de wet dit vereist.
Op mijn website kunnen o.a. foto’s/films van activiteiten worden geplaatst.
U kunt bezwaar maken tegen publicatie van foto’s/films waar u duidelijk herkenbaar bent. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar facebook: https://www.facebook.com/vanCatootjesHoeve/
Mocht er toch iets geplaatst zijn waar u achteraf gegrond bezwaar tegen maakt, dan zal dit onmiddellijk verwijderd worden.
U kunt de domeinbeheerder ook mailen voor vragen of opmerkingen en suggesties.

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

© 2021